Bjørnholsms Allé II

Dreyer Arkitekter rådgiver og hjælper bygherrer med at udføre lokalplanforslag. Når en bygherre skal udføre et større byggeri eller evt. ændre væsentligt på anvendelsen af eksisterende ejendomme, skal der anmodes om det hos planafdelingen. Der skal udarbejdes en lokalplan ved:

- Større byggerier/nedrivninger, anlægsarbejder eller udstykninger.
- Ændring af områdets anvendelse.
- Bevaring af et eksisterende område (for eksempel bevaringsværdige bygninger og kulturhistorisk miljø)
- Væsentlige ændringer i øvrigt, som har betydning for borgerne.

En lokalplanproces udarbejdes i tæt samarbejde med Kommunen og dennes planafdeling, hvor processen overordnet er inddelt i fire faser: 1) Afklaring, 2) udarbejdelse, 3) politisk behandling og offentlig høring samt 4) offentliggørelse.

Dreyer Arkitekter har været rådgiver på følgende lokalplan som omfatter et samlet bruttoetageareal på 17.780 kvm:

Bjørnholms allé II - Lokalplan
Ungdomsboliger - 4780 m2
Familieboliger – 13.000 m2

Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af et kommunalt ønske om at fortætte området Bjørnholms allé. Et område udpeget til vækstakse omkring Skanderborgvej og tæt på letbanens stop ved Kongsvang Station.

Lokalplanen udlægger to delområder I og II, hvor delområde I udlægger området til etageboligbebyggelse i form af almene ungdomsboliger og tilhørende fællesarealer og delområde II udlægger området til etageboligbebyggelse og tilhørende fællesarealer,

Ungdomsboligerne i delområde I opføres som tre fritliggende boligslænger i maks. fire etager og kan rumme ca. 100 boliger og udgør et samlet bruttoetageareal på maksimalt 4.780 m2.

Etagebebyggelsen med familieboliger i delområde II omfatter et samlet bruttoetageareal på 13.000 m2. Boligerne skal opføres, så det fremstår som en sammenhængende bebyggelse, der visuelt fremstår opdelt af mindre enheder, hvor den nord-syd gående bebyggelse varierer mellem 4 og 5 etager.