Starupvej

Dreyer Arkitekter rådgiver og hjælper bygherrer med at udføre lokalplanforslag. Når en bygherre skal udføre et større byggeri eller evt. ændre væsentligt på anvendelsen af eksisterende ejendomme, skal der anmodes om det hos planafdelingen. Der skal udarbejdes en lokalplan ved:

- Større byggerier/nedrivninger, anlægsarbejder eller udstykninger.
- Ændring af områdets anvendelse.
- Bevaring af et eksisterende område (for eksempel bevaringsværdige bygninger og kulturhistorisk miljø)
- Væsentlige ændringer i øvrigt, som har betydning for borgerne.

En lokalplanproces udarbejdes i tæt samarbejde med Kommunen og dennes planafdeling, hvor processen overordnet er inddelt i fire faser: 1) Afklaring, 2) udarbejdelse, 3) politisk behandling og offentlig høring samt 4) offentliggørelse.

Dreyer Arkitekter har været rådgiver på følgende lokalplan:

Lokalplan 1015
Almen og privat boligbebyggelse
6400 m2

Lokalplanområdet ligger på grænsen mellem det bymæssige område i Malling primært koncentreret om Bredgade og det åbne land mod syd. Området er stærkt kuperet med et fald på omkring 10 meter fra det højeste til det lavest beliggende punkt. En del af det lavest beliggende område er udlagt til et fremtidigt regnvandsbassin. I lokalplanområdet har der hidtil været faciliteter tilknyttet undervisningsformål forbundet med jordbrug, herunder landbrugsbygninger, ridebane og græsningsareal.

Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af en privat grundejers ønske om, at området kan anvendes til boligformål i form af tæt-lav eller lav etagebebyggelse med et samlet bruttoetageareal på ca. 6400 kvm.

Den nye bebyggelse tilpasses og placeres naturligt i terrænet og et landskabeligt element i form af træplantning langs Odderbanen, indarbejdes. Bebyggelse placeres, så boliger i så vid udstrækning som muligt får visuel kontakt til fremtidigt regnvandsbassin, der vil indgå i bebyggelsens friarealer.

Lokalplanen indeholder bestemmelser og principsnit, der sikrer, at ny bebyggelse indpasses så naturligt som muligt i det kuperede terræn.

Idet bebyggelsen på den skrånende del af lokalplanområdet placeres på tværs af terrænfaldet, giver lokalplanen mulighed for, at der kan etableres udeophold på terræn på begge sider af boligerne.

Udeophold for boliger beliggende på første og anden sal, sker på altaner, der helt eller delvist indbygges i bygningskroppen.

Den fremtidige bebyggelse i delområdet kan overordnet beskrives som bygninger grupperet omkring en grønning, der er forbundet med regnvandsbassinnet mod syd. Via den fælles grønning, som falder ned mod regnvandsbassinet, har bygningerne kontakt til bassinet, der på denne måde får en rekreativ karakter og kommer til at udgøre et centralt element i boligområdet.

I udformningen bygninger og udearealer er det væsentligt, at bi-funktioner, herunder depoter, cykelopbevaring mv, indbygges i bygningskroppen, der rummer boligerne.
Delområdets fremtidige karakter har på flere måder forbillede i flere af 1950´ernes danske boligbebyggelser. Karakteristisk for disse bebyggelser var murede eller delvist murede, knapt formede bygningskroppe med tegltage udlagt i parklignende fælles grønne områder.